Regulamin serwisu internetowego Feel The Holiday

§ 1

Postanowienia wstępne

  1. Serwis internetowy Feel The Holiday dostępny pod adresem internetowym https://feeltheholiday.pl/, prowadzony jest przez FEELTHEHOLIDAY sp. z o.o., NIP: 5213920112, REGON: 388205750, KRS: 0000883357, Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/7101/21/4/.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców o cechach konsumenta, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca – FEELTHEHOLIDAY sp. z o.o.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
  5. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – osoba mająca wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
  6. Sklep – sklep internetowy / serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://feeltheholiday.pl/
  7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  14. Produkt – dostępny w Sklepie kurs, lekcja, e-book, usługa, bilet itp. będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  15. Wydarzenie – wydarzenie sportowe, kulturalne lub rozrywkowe, organizowane lub promowane przez Sprzedawcę, na które Klient może za pośrednictwem Sklepu zakupić bilet.
  16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@feeltheholiday.pl
 2. Fanpage sprzedawcy: https://www.facebook.com/FeelTheSalsa

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies,
   4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca zwolniony z VAT).
 4. Sprzedawca  informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. Kurs opiera się o techniczne aspekty związane z nauczaniem ruchu.
 5. Sprzedawca nie oferuje swoim klientom produktów muzycznych. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie produktu, jednocześnie został poinformowany, że instruktor w niektórych materiałach w celach edukacyjnych może  posługiwać się elementami muzycznymi nie wykraczając przy tym poza granice prawa cytatu lub innych dozwolonych prawem form nienaruszających interesu twórców. Klient taką deklarację składa, oświadczając znajomość i akceptację regulaminu w trakcie dokonywania zakupu.
 6. W przypadku produktów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ew. ich pobieranie, kopiowanie, a następnie udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione. Pliki są kodowane i uprasza się o niedzielenie się nimi, ani nierozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji administrator zastrzega możliwość trwałego usunięcia dostępu. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i bezwzględnie egzekwowane.
 7. Sprzedawca informuje, że możliwy jest zakup biletów wstępu na wydarzenia, których lista prezentowana jest na stronie Sklepu. Bilety są imienne i upoważniają do wstępu na wydarzenie tylko Klienta, którego dane zostały podane w odpowiednich polach, na etapie składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i dostępności Produktów w Sklepie.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Dane do logowania zostaną automatycznie przesłane na wskazany adres e-mail.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w swoim panelu Klienta.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. W przypadku zakupu biletu na wydarzenie należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. Na podstronie https://feeltheholiday.pl/koszyk/ zweryfikować poprawność informacji, wpisać kod kuponu zniżkowego (opcjonalnie), a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 5. Na podstronie https://feeltheholiday.pl/zamowienie/ podać dane do płatności;
 6. W przypadku, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę”, a następnie uzupełnić wymagane pola – opcjonalne;
 7. Zaznaczyć checkbox „Kocham taniec – zapisuję się do newslettera!” jeśli Klient chce zapisać się do newslettera – opcjonalne;
 8. Zaznaczyć checkbox „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin *”;
 9. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 10. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 11. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Wysyłka na wskazany adres e-mail – w przypadku produktów cyfrowych oraz biletów na wydarzenia
 • Odbiór osobisty – realizacja usługi w miejscu wskazanym w opisie Produktu

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • BLIK
 • Szybkie przelewy płatnicze
 • Samodzielny przelew z innego banku

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty Elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 4. W przypadku biletów na wydarzenie Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że bilety są dostępne. W przypadku niedostępności biletów lub części biletów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i otrzyma możliwość innego sposoby realizacji zamówienia, jak np. wymiana na inny bilet, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, częściowa realizacja zamówienia itd.
 5. Nieprawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia nie będzie podstawą realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku produktów cyfrowych i fizycznych bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy i zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu, w przypadku gdy Wydarzenie zostanie odwołane lub przeniesione na inny termin z przyczyn zależnych od organizatora.
 4. W wyjątkowych sytuacjach sprzedawca może zezwolić Klientowi na odsprzedanie biletu na Wydarzenie. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy.
 5. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres e-mail: info@feeltheholiday.pl
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w ramach zawartej umowy.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

      8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, w odniesieniu do Umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
  3. świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, lub telefonicznie: 512138658.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
 3. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, a Sprzedawcą.
 4. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne w regulaminie oraz  w polityce prywatności.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.